Informacje ogólne

Grafika 2

Informacje ogólne

 

Na terenie Gminy Grybów gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 kwietnia 2020 r. został wprowadzony ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Grybów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

STAWKI OPŁATY:

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. na mocy podjętej w dniu 27 lutego 2020 roku 2020 Uchwały Nr XV/142/2020 Rady Gminy Grybów w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik zostały wprowadzone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą odpowiednio:

 • 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
 • 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto zostało wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie to wynosi 6,00 zł od podstawowej stawki opłaty miesięcznej od mieszkańca.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zdeklarował posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionemu przez Wójta Gminy Grybów pracownikowi dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Wójt Gminy Grybów stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych we wcześniej złożonej deklaracji. Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są szczegółowo opisane w zakładce ,,DEKLARACJA”.

TERMINY OPŁAT:

Opłaty należy wnosić na przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty i marzec,
 • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec,
 • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień,
 • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERACĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I O MIEJSCACH ICH ZAGOSPODAROWANIA

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grybów jest Konsorcjum Firm:
 • Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila - Lider Konsorcjum
  Wilczyska 64, 38-350 Bobowa
 • ”SZPILA” Wojciech Szpila
  Wilczyska 64, 38-350 Bobowa
 1. Miejscami zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów, są:
 • U.K „EMPOL” sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – odpady komunalne zmieszane
 • KOMPOSTECH Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz – odpady zielone

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów