Gminny Program Rewitalizacji

Grafika 1

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów jest podstawowym, strategicznym dokumentem w zakresie rewitalizacji obszaru zdegradowanego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i środowiskowych.
W dokumencie tym zawarto diagnozę zjawisk kryzysowych przeprowadzoną w skali całej Gminy, na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz opisano działania służące wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne gminy. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej oraz wsparcie już istniejących podmiotów. Gminny program rewitalizacji zawiera opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. projektów i innych działań, które powinny aktywizować mieszkańców gminy do działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne prowadzić powinny do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Powinny pozwolić na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 – 2025 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31.05.2017r. oraz zaktualizowany Uchwałą Nr XXXIV/339/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 05.07.2018r.

Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018-2025

Dofinansowanie UE