Organizacja Urzędu Gminy

Grafika 2

Kierownictwo Urzędu tworzą:

  •  Wójt
  •  Zastępca Wójta,
  •  Sekretarz,
  •  Skarbnik,
  •  Kierownicy

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Grybowie

struktura


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu
mgr Zofia Janus

Kompetencje i zadania Referatu:

Do podstawowych zadań Referatu należy:

1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi urzędu oraz obiegu informacji,
2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem jednostek oświatowych,
3) organizowanie staży i praktyk oraz okresowego zatrudniania osób bezrobotnych,
4) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
5) prowadzenie rejestrów uchwał rady gminy, zarządzeń wójta, rejestru informacji publicznej,
6) prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, działalności lobbingowej,
7) wyznaczanie podmiotów, w których odbywają się prace społecznie użytecznie,
8) współpraca z sołtysami sołectw z terenu gminy,
9) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów jednostki pomocniczej oraz wyborów ławników,
10) obsługa informatyczna urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji,
11) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej urzędu, w tym zabezpieczenie mienia urzędu,
12) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz archiwum zakładowego.
13) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem wójta,
14) prowadzenie strony internetowej gminy w zakresie jej zawartości promocyjnej i informacyjnej,
15) prowadzenie spraw dotyczących promocji gminy w tym zlecanie wykonania i opracowania materiałów promujących gminę,
16) prowadzenie spraw związanych z patronatem wójta oraz wspieraniem imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy,
17) prowadzenie współpracy międzynarodowej z miastami i państwami partnerskimi oraz współpracy z partnerskimi samorządami na terenie Polski
18 wspieranie twórczości artystycznej, literackiej i sztuki ludowej,
19) obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji radnych,
20) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
21) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
22) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w tym: opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacja Programu Współpracy Gminny z Organizacjami Pozarządowymi,
23) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności oraz spisem ludności w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców w systemie teleinformatycznym PESEL na podstawie zgłoszeń meldunkowych i decyzji administracyjnych o zameldowaniu i wymeldowaniu, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, wydawanie decyzji, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,
24) prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
25) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
26) prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym „Akcji kurierskiej",
27) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez wójta funkcji szefa obrony cywilnej gminy Grybów,
28) prowadzenie spraw związanych z obronnością państwa w zakresie ustalonym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony.


Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu – Główny Księgowy Urzędu
mgr Elżbieta Obrzut

Kompetencje i zadania Referatu:

1) sporządzanie projektów rocznego budżetu gminy i urzędu stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne,
2) bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu gminy w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta.
3) prowadzenie rachunkowości budżetu i urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dla jednostek budżetowych,
4) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej, windykacji należności majątkowych budżetu gminy i ewidencji wartości majątku urzędu.
5) centralna obsługa podatku od towarów i usług,
6) prowadzenie spraw związanych wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu realizacji umów cywilno-prawnych,
7) prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością.

  


Referat Infrastruktury i Rozwoju

Kierownik Referatu
mgr inż. Anna Matuła

Kompetencje i zadania Referatu:

1) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania, realizacji, nadzoru i rozliczania inwestycji gminnych i remontów,
2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego,
3) prowadzenie spraw z zakresu administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów i mostów,
4) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy wraz z jego konserwacją,
5) prowadzenie spraw w zakresie remontów i bieżącej konserwacji budynku urzędu, prowadzenie dokumentacji z przeglądów technicznych budynku urzędu,
6) prowadzenie spraw w zakresie administrowania i utrzymania infrastruktury komunalnej w tym rekreacyjno-sportowej oraz dokumentacji z przeglądów technicznych tych obiektów,
7) współpraca z sołtysami sołectw gminy w zakresie bieżącego utrzymania i napraw infrastruktury komunalnej w sołectwach,
8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w tym z funduszy europejskich,
10) opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych,
11) przygotowanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno – prywatnych z udziałem Gminy,
12) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją gminy,
13 opracowywanie planów inwestycyjnych gminy oraz strategii rozwoju gminy,
14) monitorowanie, ewaluacja i ocena realizacji strategii rozwoju gminy,
15) wykonywanie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami gminnymi oraz mienia komunalnego w tym gospodarowanie nieruchomościami gminy związane ze zbywaniem, nabywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem,
użyczeniem,
16) prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi, w tym gospodarki mieszkaniowej,
17) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
18) wydawanie postanowienia w sprawie opiniowania wstępnego podziału działek,
19) prowadzenie rejestru numeracji porządkowej budynków oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianiem zjazdów z dróg gminnych oraz lokalizacji inwestycji od strony dróg gminnych.

  


Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Referatu
mgr inż. Małgorzata Grubecka

Kompetencje i zadania Referatu:

 1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza i promieniowaniem niejonizującym,
2) pozyskiwanie i gromadzenie danych o stanie środowiska naturalnego i współpraca ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy,
3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi organizacji i nadzoru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów,
4) prowadzenie całokształtu zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
6) prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych przy drogach gminnych oraz zmian stosunków wodnych na gruncie,
7) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień, prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa w tym gospodarki leśnej w lasach stanowiących mienie gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z powszechnym spisem rolnym,
9) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,
10) współpraca z izbami rolniczymi przy wyborach do izb rolniczych,
11) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym planowanie i podejmowanie działań w przypadku powstania zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców, realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
12) zapewnienie przepływu i wymiany informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz utrzymywanie ciągłej łączności i współpracy z centrami zarządzania kryzysowego, jednostkami i mieszkańcami gminy w zakresie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń o nadzwyczajnych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych,
13) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspieranie sił działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także zapewnienie mieszkańcom gminy warunków do przeżycia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w tym zakresie, zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
15) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem grobami i cmentarzami wojennymi oraz spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.
 


Referat Oświaty

Kierownik Referatu
mgr Maria Tarasek

Kompetencje i zadania Referatu:

1) realizacja polityki oświatowej gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe,
2) prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych,
3) realizacja zadań w zakresie zapewnienia warunków działania gminnych jednostek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) realizacja zadań dotyczących zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3) kształtowanie sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych,
5) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie prawo oświatowe,
6) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
7) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu dzieci, młodzieży i uczniów w tym niepełnosprawnych do szkół i placówek,
8) prowadzenie procedur związanych awansem zawodowym nauczycieli,
9) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów oraz procedur związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora,
10) ocena pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
11) nadzór nad systemem informacji oświatowej w jednostkach,
12) prowadzenie spraw z zakresu finansowania zadań oświatowych w tym analiza wynagrodzeń nauczycieli,
13) prowadzenie spraw związanych z pomocą stypendialną dla uczniów i studentów w ramach programów stypendialnych,
14) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek,
15) ustalanie wysokości oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
16) prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej gminnych jednostek oświatowych,
17) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem młodocianych,
18) prowadzenie spraw związanych ze sportem szkolnym w tym z ewidencją uczniowskich klubów sportowych.

  


Stanowisko radcy prawnego

dr Waldemar Ziętek

Dofinansowanie UE