Deklaracja dostępności

Grafika 1

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Grybów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.gminagrybow.pl

Dane teleadresowe jednostki: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, tel. 184450204
 
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

Strona podmiotowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie  informacje  w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są  wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowa www.gminagrybow.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wersja tekstowa strony
 • możliwość zwiększenia odstępu między literami, słowami i akapitami.
 • szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • podstrona z informacjami dla osób niedosłyszących wraz z filmem informacyjnym w języku migowym
 • skrót klawiaturowy "Tab" umożliwa przejśćie pomiędzy kluczowymi elementami funkcjonalnymi strony

 
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-12-05

Deklaracja sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Grybów.

 
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • opcje dostępności
 • wyszukiwarka
 • menu główne
 • część główna strony
 • stopka strony

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zofia Janus - koordynator ds dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej 
e-mail: z.janus@gminagrybow.pl 
Telefon: 184484248

 
Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 
Dostępność architektoniczna

 Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

 1. Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepełnosprawnościami

 • stanowiska postojowe na parkingu wewnętrznym Urzędu Gminy w Grybowie posiada połączenie z chodnikiem,
 • dojście z miejsca postojowego jest równe i zapewnia swobodny dojazd.
 • dojście do chodnika jest umożliwione poprzez wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika
 • różnica poziomów jest nie większa niż 2 cm,
 • miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na skraju pozostałych miejsc postojowych, blisko wejścia głównego do budynku,
 • stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami są oznakowane.

  
2. 
Strefa wejścia

 • wokół wejść do budynku zapewniona jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejściu,
 • nawierzchnia przed wejściami do budynku jest wypłaszczona z nachyleniem około 5%,
 • dostęp do budynku z poziomu terenu.
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekurującym i psem przewodnikiem

    
3. 
Drzwi wejściowe

 • drzwi wejściowe posiadają szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm,
 • próg o wysokości 2 cm,
 • przestrzeń manewrowa w wiatrołapie 150x150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi.

 
4.  
Komunikacja w budynku

 • Szerokość korytarzy ok. 2 m umożliwiająca ruch dwukierunkowy
 • Obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi odbywa się na parterze, na którym zlokalizowany jest punkt obsługi klienta (dziennik podawczy),
 • W budynku nie ma windy,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • Szerokość użytkowa schodów 180 cm schody wyposażone są w balustrady,

   
5. 
Pomieszczenia sanitarne i urządzenia higieniczno – sanitarne

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze,
 • przestrzeń wokół urządzeń sanitarnych jest zaprojektowana w sposób uwzględniający potrzeby osoby poruszającej się na wózku,
 • poręcze zamontowane w odpowiedniej odległości od miski ustępowej,


6. 
Informacja

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Kierunek ruchu osób poruszających się na wózkach jest oznakowany znakiem  z piktogramem pokazującym osobę na wózku.
 

   
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Wójt Gminy Grybów informuje, iż osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług publicznych pozwalających na komunikowanie się  w szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: ug@gminagrybow.pl
 2. Przesyłanie faksów na numer 184450402 lub numer całodobowy 525525210
 3. Korespondencje pisemną na adres: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Ponadto zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest proszona zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Dofinansowanie UE