Miejscowy Plan Zagospodarowania

Grafika 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady Gminy i ogłaszany przez Wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów  został zatwierdzony  Uchwałą  Rady  Gminy  Grybów  Nr  XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 03.07.2008 r.

Plan miejscowy określa obowiązujące przeznaczenie, warunki zagospodarowania
i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Zawarte są w nim również informacje o lokalnych warunkach, zasadach i standardach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również liniach zabudowy i gabarytów obiektów, maksymalnych lub minimalnych wskaźnikach intensywności zabudowy, a także o ochronie obszarów i obiektów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Plan miejscowy składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Stanowi podstawę formułowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych. Jest także odniesieniem dla innych rozstrzygnięć i opinii, uwarunkowanych zgodnością z jego ustaleniami.

Gmina Grybów pokryta jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 System Informacji Przestrzennej Gminy Grybów

 Punktowe zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Dofinansowanie UE