Zwrot podatku akcyzowego

Grafika 2

KARTA USŁUGI ORL - 09

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

- Wniosek (ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz.U. z 2018 r. poz. 2466),

- Faktury lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

- Informacja z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) bydła w gospodarstwie za rok poprzedzający rok złożenia wniosku  (wydawana na wniosek przez ARiMR).

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

IV. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

Stan sprawy można sprawdzić:

- pod nr telefonu (18) 448-42-17

- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.8.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.2.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

Odbiór osobisty lub drogą pocztową.

VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W 30 dni od dnia wpływu wniosku – wydanie decyzji.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów.

X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:

Ewelina Król – inspektor e.krol@gminagrybow.pl

Jadwiga Barczyk – podinspektor   j.barczyk@gminagrybow.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.

XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2435 )

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466 )

XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 14.04.2021 r.

Załączniki:

ORL-09-1 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Dofinansowanie UE