Deklaracja

Grafika 1

Deklaracja

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składają właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Grybów.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Grybów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w  którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Grybów określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć jednego z mieszkańców objętych deklaracją, wówczas deklarację taką należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Miejsce składania deklaracji:

Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przesłać drogą pocztową lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminagrybow.pl lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w formie pisma ogólnego z załączonym formularzem deklaracji.

Instrukcja składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Grybów z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2021.7860) należy pobrać ze strony internetowej lub pobrać w Urzędzie Gminy.

Linki do pobrania formularza

 

Formularz należy wypełnić po pobraniu pliku komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony formularz deklaracji podpisujemy i składamy w siedzibie Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów (przy wejściu głównym znajduje się skrzynka podawcza, w której można umieszczać składane dokumenty), przesłać droga pocztową na adres Urzędu Gminy lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (posiadając ważny kwalifikowany certyfikat (zwany podpisem elektronicznym) lub aktywny profil zaufany):

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminagrybow.pl
    lub
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki /UGGrybow/skrytka w formie pisma ogólnego do podmiotu publicznego epuap.gov.pl z załączonym podpisanym elektronicznie formularzem deklaracji.

 Przed elektronicznym wysłaniem deklaracji należy ją elektronicznie podpisać:

  • podpisujemy certyfikatem kwalifikowanym z użyciem dedykowanej aplikacji i załączamy podpisany plik do pisma ogólnego i wysyłamy go poprzez EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres ug@gminagrybow.pl
  • podpisujemy profilem zaufanym na stronie www.gov.pl i zapisujemy podpisaną deklarację plik i załączamy podpisany plik do pisma ogólnego i wysyłamy go poprzez EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres ug@gminagrybow.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

Załóż profil zaufany Jak uzyskać profil zaufany?

Nasz adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie www.epuap.gov.pl /UGGrybow/skrytka Bezpośredni LINK do formularza pisma ogólnego ESP Urzędu Gminy w Grybowie 

Podpisywanie dokumentu z użyciem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

 

 

Dofinansowanie UE