Zwrot kosztów przewozu ucznia/dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego samochodem osobowym.

Grafika 1

Karta usług OŚW-5

Zwrot kosztów przewozu ucznia/dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego samochodem osobowym.

I.Opis sprawy
Dotyczy zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia  niepełnosprawnego i jego opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalistycznego. 

II. Kogo dotyczy
Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie dzieci i młodzieży  może być realizowane w formie nauki odpowiednio  w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 III. Podstawy prawne
Art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /tj. Dz.U.2019 poz. 1148  z późn. zm. /

IV. Wymagane dokumenty
Wniosek  o zwrot kosztów dowozu wraz z dokumentami, które opisane są  w treści wniosku. 
 
V. Jak i gdzie złożyć dokumenty
Poczta
Urząd Gminy Grybów
Referat Oświaty
 ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów

Osobiście
Urząd Gminy Grybów
Ul. Jakubowskiego 33
Dziennik podawczy /parter/ pokój nr 2

VI. Terminy składania wniosku
Wniosek składamy w dowolnym terminie i rozpatrywany będzie w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

VII. Czas realizacji:
Umowa zostanie zawarta na okres roku szkolnego jeżeli wniosek został złożony przed rozpoczęciem roku szkolnego lub do końca danego roku szkolnego jeżeli wniosek został złożony w trakcie trwania roku szkolnego.
 
VIII. Dodatkowe informacje
1) Zwrot kosztów dowozu uczniów  niepełnosprawnym i ich opiekunów, których kształcenie  i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej należy się do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) Zwrot  kosztów dowozu uczniów  niepełnosprawnym i ich opiekunów o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,  do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,  należał się będzie do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24  rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25  rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
IX. Realizujący sprawę:

Referat Oświaty
Danuta Suder - inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.15-15.15  tel. 18 448 42 27


Do pobrania:

OŚW-5-1 Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu
 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów