Zmiana MPZP

Grafika 2

KARTA USŁUGI IR-03

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Rejestrowanie wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1. Wniosek w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Wniosek  powinien zawierać:
• przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
• określenie nieruchomości  których dotyczy wniosek,
• kserokopię  aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
Brak opłaty.

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-30, 18 448-42-31
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.13 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2- parter
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
W oparciu o zebrane wnioski Wójt Gminy Grybów dokonuje analizy  zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,  następnie kieruje do Rady Gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu.
 
VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Nie występuje.
 
IX. JEDNOSTRKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Maria Rolka  – inspektor UG
e-mail : m.rolka@gminagrybow.pl


Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:


1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz.U. z 2020 r. poz.293).

XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  22.04.2020r.

Do pobrania:

IR-03-1 Podanie o zmianę przeznaczenia działek - plik .pdf


 
 

 

Dofinansowanie UE