Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Grafika 1

KARTA USŁUGI ORL-08

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3  na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
  • Eksploatujący oczyszczalnie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
  • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.


II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 Zgłoszenie instalacji zgodnie z załączonym drukiem wraz z załącznikami

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia (Dz.U z 2019r poz.1000)  lub oświadczenie  o korzystaniu  z budynku wyłącznie  w celach mieszkaniowych
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie
nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej
 
V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-23
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.1 .

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.2.
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu.
 
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:
mgr inż. Małgorzata Grubecka – Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1.. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1219 z późń. zm),
2. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz.U.z 2010 r. Nr 130, poz.880)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).
 
XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 09.04.2021 r.


Do pobrania:

ORL–08–1 Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków (.pdf)

ORL–08–2 Oświadczenie o korzystaniu z budynku wyłącznie do celów mieszkaniowych (.pdf)

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów