Zaświadczenie o zgodności

Grafika 2

KARTA USŁUGI IR-05
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 
Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia  o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.
2. Załączniki: mapa ewidencyjna w skali 1:2000.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi  17 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nr  54 879 700 030 000 000 001 010 001
lub w kasie Urzędu Gminy Grybów
w godz. 8.00  do 14.00.

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-30, 18 448-42-31
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.13 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15.
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2- parter.
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 
Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - art.218 § 2 KPA).


VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:


Odmowa wydania zaświadczenia  o treści żądanej przez osobę ubiegającą się  następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

IX. JEDNOSTRKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Maria Rolka - inspektor UG
e-mail : m.rolka@gminagrybow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz.U. z 2020 r. poz.293)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.:Dz.U.2020 poz.256).


XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  22.04.2020r.
 
 

 

Dofinansowanie UE