Zaświadczenia z MPZP

Grafika 2

KARTA USŁUGI IR–02
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Załączniki: aktualna mapa wskazująca dokładną lokalizację działki i jej granice.

Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  Gminy Grybów można zapoznać  się na stronie internetowej: www.sip.gison.pl/grybow/.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  wynosi 17 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nr 54 879 700 030 000 000 001 010 001 
lub w kasie Urzędu Gminy Grybów w godz. 8.00  do 14.00.

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-30, 18 448-42-31
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.13 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2- parter.
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia
(w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - art.218 § 2 KPA)

VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:


Odmowa wydania zaświadczenia  o treści żądanej przez osobę ubiegającą się następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał odmowę zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 
IX. JEDNOSTRKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Maria Rolka  – inspektor UG
e-mail : m.rolka@gminagrybow.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.:Dz.U.2020 poz.256).


XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  22.04.2020r.

Do pobrania:

Dofinansowanie UE