Wypisy/wyrysy

Grafika 1

KARTA USŁUGI IR-01

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów


I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów można zapoznać się na stronie internetowej: www.sip.gison.pl/grybow
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB  ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.Załącznik: aktualna mapa wskazująca dokładną lokalizację działki i jej granice.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT  ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie można otrzymać po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej.

•    Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
              a) do 5 stron  - 30 zł
              b) powyżej 5 stron - 50 zł

•    Wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
              a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
                  stronie formatu A4  -  20 zł
              b) nie więcej niż - 200 zł

• Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy
  Nr  54 879 700 030 000 000 001 010 001 lub w kasie Urzędu Gminy Grybów
  w godz. 8.00  do 14.00

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-30, 18 448-42-31
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.13 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2- parter
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia
(w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - art.218 § 2 KPA)

VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Nie występuje
 
IX. JEDNOSTKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Maria Rolka  – inspektor UG
e-mail: m.rolka@gminagrybow.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:


1. art.30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz.U. z 2020 r. poz.293)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.:Dz.U.2020 poz.256).


XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  22.04.2020r.

Do pobrania:

IR-01-1 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z MPZP - plik .pdf

 

 

Dofinansowanie UE