Aktualności

Grafika 1

Wymiana starych piecy! Projekt 4.4.2

dodano: 13.11.2019

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany nisko-sprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe.

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego  na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany nisko-sprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe.

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Koszty kwalifikowane:   3 545 960,00zł

Kwota dofinansowania: 3 492 618,60zł

Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.07.2020,

 

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę 245 nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, na nowoczesne kotły grzewcze w tym 200 szt. kotłów gazowych  i 45 kotłów biomasowych wraz z armaturą i osprzętem oraz przystosowaniem instalacji wewnętrznej  c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grybów.

 

W ramach  projektu  planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- wymiana kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych.

-działania zwiększające świadomość ekologiczną poprzez działania informacyjno-promocyjne.

 

Cele projektu:

Głównym celem działania jest poprawa jakości powietrza poprzez sukcesywne zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń pyłowych  oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w gminie Grybów. W wyniku  realizacji projektu nastąpi ograniczenie kosztów zaopatrzenia w energię  cieplną budynków mieszkalnych, spadek emisji  gazów cieplarnianych i pyłu zawieszonego.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów