Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu.

Grafika 1

KARTA USŁUGI IR-13
Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
Wydanie decyzji administracyjna.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1.    Wniosek (wzór stanowi załącznik do karty usługi),
2.    Szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu (mapy w skali 1:2000,   1:1000 lub 1:500),
3.    Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

1. Opłata skarbowa:
- wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą przedłożenia pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Przedłożenie dowodu wpłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przy składanym wniosku.
 
V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-32
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12.
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2.
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, do 7 dni od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:
 Marcin Rola – podinspektor
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15
 
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1.    Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022. 1693 z póź.zm.)
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. 2022. 2000 z póź.zm.)
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2022. 2142. z późn. zm.).
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016. 124.)
 
XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 23.03.2020 r.

Do pobrania:

IR-13-1 Wniosek art 29
 

 

Dofinansowanie UE