Wpis do rejestru działalności regulowanej

Grafika 1

KARTA USŁUGI ORL-04
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
Czynność techniczna.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Wniosek (treść wniosku oraz wymagane załączniki zgodnie z art. 9c  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. , poz. 1439 z późn. zm).
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
1. Opłata skarbowa:
- od wpisu - 50,00 zł
- od zmiany wpisu – 25,00 zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Przedłożenie dowodu wpłaty przy składanym wniosku.
 
V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-23
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pok.1 .
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
:
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.2.
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, do 7 dni od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie dotyczy.
 
X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:
mgr inż. Małgorzata Grubecka – Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1.Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 162, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. , poz. 2519, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).


XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 09.01.2023r.

Do pobrania:

ORL–04–1 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  (.pdf)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/277/2009 Wymagania dla przedsiębiorców (.pdf)

 

Dofinansowanie UE