Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Grafika 2

Karta usłuh OŚW-4

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

I. Opis sprawy
Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia szkoły lub placówki niepublicznej wymaga wcześniejszego uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.


II. Kogo dotyczy
Wpis do ewidencji dotyczy osób prawnych lub fizycznych zamierzających założyć szkołę lub  placówkę niepubliczną: w tym inną formę wychowania przedszkolnego.


III. Podstawa prawna
Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe /Dz.U.2019.1148 ze zm./

IV. Wymagane dokumenty  
1. Zgłoszenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę powinno zawierać:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,
b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, 
c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:  
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  
- realizację innych zadań statutowych, 
d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot).
 
2. Załączniki do zgłoszenia:
a) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki,
b) pozytywna opinia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna   i najbliższym jego otoczeniu,
c) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,
d) potwierdzenie osobowości prawnej wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę, w przypadku osoby fizycznej - kopia dowodu osobistego,
e) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – w przypadku szkoły podstawowej,
a także szkoły ponadpodstawowej, które  z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej.
 
V. Wniosek: pobierz tutaj

VI. Jak i gdzie złożyć dokumenty
Poczta
Urząd Gminy Grybów
Referat Oświaty
 ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów

Osobiście
Urząd Gminy Grybów
Ul. Jakubowskiego 33
Dziennik podawczy /parter/ pokój nr 2

VII. Czas realizacji
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do Ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do Ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

VIII. Forma załatwienia
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.
2. Zgodnie z art. 168 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe Wójt Gminy Grybów wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli: 
a) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie,
b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

IX. Tryb odwoławczy 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

X. Dodatkowe  informacje 
1. Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy - Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Grybów, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
2. Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz organ, który dokonał wpisu do ewidencji.
3. Zgodnie z art. 169 ust.1 ustawy - Prawo oświatowe wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeniach lub statutem, a w szkole podstawowej – również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art 168 ust. 4 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 
XI. Realizujący sprawę:
Referat Oświaty
Danuta Suder - inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.15-15.15  tel. 18 448 42 27

Do pobrania:

OSW-04-1 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów