Wpis do CEIDG

Grafika 2

I. Nazwa usługi
Przyjmowanie wniosków w formie papierowej i przekazywanie ich do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

II. Kogo dotyczy   
Osób fizycznych chcących rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą

III. Podstawa Prawna           
Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorców ( tekst jednolity Dz.U.2022.541 z późniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców ( tekst jednolity Dz.U.2021.162 z późniejszymi zmianami )
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r ( tekst jednolity Dz.U.2022.470 )
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z dnia 5 lipca 2018 r ( tekst jednolity Dz.U.2021.170)

IV. Wymagane wnioski:
Przejdź do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: biznes.gov.pl

Tarcza antykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

V. Wymagane załączniki:
brak

VI. Dokumenty do wglądu:
Dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty , paszport lub karta pobytu )

VII. Opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłaty
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi,zstępnym lub rodzeństwu , albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej )

VIII. Termin załatwiania sprawy :
Wpis do CEIDG – najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku

IX. Miejsce składania dokumentów     
Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów  parter pokój 2
od poniedziałku do piątku 8:15 - 15:15

X. Jednostka/ osoba odpowiedzialna 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich      
Ewidencja działalności gospodarczej
parter pok. 2
nr tel. 18 448-42-42, 18 448-42-45
18 445 02 04 wew. 242, 245

XI. Tryb odwołania:
brak

XII. Uwagi:
Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony:

1. on-line (biznes.gov.pl)– przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2. Osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

3. Wysłane przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz.U.2022.896t.j. z późn. zm.). Podpis na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty winien być poświadczony przez notariusza .

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek , potwierdza wnioskodawcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek na dokument elektroniczny, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Gdy wniosek zostanie złożony w urzędzie gminy, a jest niepoprawny- organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:
1.wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
2.zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
3.zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
4.wszelkie zgłoszenia dotyczące działalności spółki cywilnych (wspólnicy) dokonują samodzielnie w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS i US ), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje zgłoszenie do CEIDG.

 

 

Dofinansowanie UE