Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Grafika 1

KARTA USŁUGI - BF-02
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.


I. OPIS SPRAWY/ZADANIA:
Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi podatkowej w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

II. KOGO DOTYCZY:

Osoby fizyczne i osoby prawne.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych wraz z wyczerpującym uzasadnieniem,
1. Osoby fizyczne przedstawiają dodatkowo:
- oświadczenie/zeznanie o stanie majątkowym (wzór stanowi załącznik do karty usługi),
- aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy strony oraz osób prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzję ZUS o wysokości renty/emerytury, decyzję MOPS, ewidencje przychodów i wydatków za rok bieżący, decyzje o ustaleniu wysokości karty podatkowej za rok bieżący, umowę zlecenie, umowę o dzieło itp.),
- PIT-36 (37)lub PIT-28 za ostatni rozliczony rok podatkowy strony oraz osób prowadzących ze stroną wspólne gospodarstwo domowe,
- inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi,
2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przedstawiają dodatkowo:
- sprawozdanie finansowe, bilans za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- statut,
- wykaz i stopień realizacji zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego lub zaświadczenia o niezaleganiu lub wysokości zaległości,
- deklaracje ZUS DRA za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku,
- deklarację CIT-8 za ostatni rozliczony rok podatkowy,
- inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi,
3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oprócz w/w dokumentów przedstawiają dodatkowo:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (odpowiednio w rolnictwie/rybołówstwie) jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informację niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na odpowiednim formularzu:

 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”  wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), lub
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810), lub
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”  wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.)
   
  IV. FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
  Referat Budżetu i Finansów - PODATKI - pokój nr 14
  Biuro Obsługi Klienta – pokój Nr 2

  V. OPŁATY:
  Brak

  VI. JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

  Referat Budżetu i Finansów PODATKI
  Danuta Wojtarowicz - pokój nr 14 e-mail: d.wojtarowicz@gminagrybow.pl   
  Agnieszka Jędrusik - pokój nr 14 e-mail: a.jedrusik@gminagrybow.pl           
  nr telefonu 18 448-42-37
  Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15

  VII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Wniosek można złożyć:
  1.    Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Grybów,
  ul. Jakubowskiego 33
  33 – 330 Grybów
  2.    Biuro Obsługi Klienta – Pokój Nr 2

  VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  IX. PODSTAWA PRAWNA:

  1.    Art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 z późn. zm.)
  2.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 708).
  3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

  X. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 24.04.2020 r.

Do pobrania:

BF-02-1 Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej - plik .pdf

BF-02-2 Oświadczenie podatnika - plik .pdf
 

 

Dofinansowanie UE