Tryb udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Grafika 2

Karta Usług OŚW-07

Tryb udzielania dotacji  dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Grybów
 

I. Opis sprawy
1. Podmiot prowadzący publiczne i niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, w tym szkołę podstawową,
w której zorganizowano oddział przedszkolny lub placówkę do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, składa wniosek
o dzielenie dotacji z budżetu Gminy Grybów (Załącznik Nr 1).
2. Do 5 – tego dnia każdego miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc, podmiot  prowadzący w/w placówki składa informację o licznie uczniów (Załącznik Nr 2).
3. Rozliczenie dotacji składane jest za dany rok kalendarzowy do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego (Załącznik Nr 3).
4. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5. Gmina Grybów przeprowadza kontrolę jednostki, pod względem prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji, w tym przedstawionych danych o liczbie uczniów, w oparciu
o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania.
6. Referat Oświaty składa do Referatu Budżetu i Finansów dyspozycję dotyczącą przekazania i rozliczenia dotacji w/w placówkom. 

II. Kogo dotyczy
Podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, w tym szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne lub placówki, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Grybów.

III. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) – art. 18 ust. 2, pkt 15
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z póź.zm.) – art. 38, ust. 1
3. Uchwała Nr XXIX/283/2017 r. Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Grybów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. – (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 623).

IV. Wymagane dokumenty - formularze
1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grybów na rok (Załącznik Nr 1)
2. Informacja o liczbie uczniów na miesiąc  (Załącznik Nr 2)
3. Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Grybów za rok  (Załącznik Nr 3)

V. Miejsce składania dokumentów:

Poczta: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
Osobiście: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
Dziennik Podawczy pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15- 15.15

VI. Czas realizacji:
Dotacja wypłacana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i grudzień przekazywana jest w  terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia i do 15 grudnia roku budżetowego. Dotacja przelewana jest  na konto bankowe placówki, wskazane przez osobę prowadzącą.

VII. Opłaty:
Czynność zwolniona z opłat skarbowych

VIII. Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego

IX. Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje odnośnie udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwała
Nr XXIX/283/2017 r. Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Grybów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
    
X.  Referat realizujący sprawę:
    Referat Oświaty
    Magdalena Mucha – Inspektor
    Danuta Suder - Inspektor
    tel. 18 448 4227,
    godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15- 15.15


Do pobrania:

OSW-07-1 Wniosek o udzielenie dotacji (.pdf)

OSW-07-2 Informacja o liczbie uczniów (.pdf)

OSW-07-3 Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Grybów (.pdf) 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów