Stypendium Wójta Gminy Grybów dla studentów

Grafika 2

Karta usług OŚW-1
Stypendium Wójta Gminy Grybów dla studentów


I. Opis Sprawy

Stypendium o charakterze socjalno-naukowym przyznawane jest przez Wójta Gminy Grybów ze  środków własnych Gminy Grybów dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna kwota stypendium wynosi 2500 zł. jeśli zostanie przyznana na okres 10 miesięcy. Ostateczna wysokość stypendium uzależniona jest od liczby miesięcy roku akademickiego, w których student pobiera naukę w szkole wyższej, na podstawie zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen z egzaminów i zaliczeń  z adnotacją o planowanym terminie ukończenia studiów.

II. Kogo dotyczy
O stypendium  mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów i którzy w I semestrze pierwszego roku lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią, co najmniej 4,0, a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia rodzinnego.

III. Podstawa prawna
Uchwała Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów - zmieniona uchwałami:
 1.Uchwałą Nr XXXIX/371//2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.   
2. Uchwałą Nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Grybów  z dnia 28 listopada 2017 roku  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 marca 2021 r.  w sprawie: ustalenia wzoru  wniosku o stypendium Wójta dla studentów oraz terminu składania wniosków.
 
IV. Wymagane dokumenty
  1. Zaświadczenie pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy.
  2. W przypadku dochodów z rolnictwa zaświadczenie z Urzędu Gminy lub kopia nakazu płatniczego za poprzedni rok.
  3. Zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen z egzaminów i zaliczeń za poprzedni rok akademicki lub w przypadku studentów
      I roku za pierwszy semestr z adnotacją o planowanym terminie ukończenia studiów.
  4. Zaświadczenie z ZUS-u lub Zakładu Pracy o składce zdrowotnej ( 9%) za poprzedni rok.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej.

V. Wniosek : pobierz tutaj


VI. Jak i gdzie złożyć dokumenty
Poczta
Urząd Gminy Grybów
Referat Oświaty
 ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów

Osobiście
Urząd Gminy Grybów
Ul. Jakubowskiego 33
Dziennik podawczy /parter/ pokój nr 2

VII. Terminy składania wniosku
Termin składania wniosków  upływa z dniem 15 maja  i 31 grudnia  każdego roku kalendarzowego – w przpadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu.

VIII. Czas realizacji:
Wnioski, które wpłynęły do dnia 15 maja rozpatrywane są do dnia 31 maja, natomiast wnioski, które wpłynęły do dnia 31 grudnia rozpatrywane są do dnia 15 stycznia.

IX. Tryb odwoławczy – nie dotyczy

 X. Dodatkowe informacje:
Wnioski  sprawdzane są pod względem merytorycznym i formalnym przez Referat Oświaty. Następnie wnioski rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Grybów.

XI. Realizujący sprawę:
Referat Oświaty                        
Danuta Suder - inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.15-15.15  tel. 18 448 42 27

Do pobrania:

OŚW-1.1 Wniosek o stypendium Wójta Gminy Grybów
 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów