Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Grafika 1

Karta usług OŚW-3

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

I.Opis sprawy

Nauczyciel kontraktowy, który odbył staż zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela i uzyskał pozytywną jego ocenę, składa do organu prowadzącego (Urząd Gminy) wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Po analizie formalnej wniosku i stwierdzeniu, że spełnione zostały przez nauczyciela wymogi przewidziane przepisami Karta Nauczyciela i Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, organ prowadzący zawiadamia nauczyciela o terminie egzaminu. Urząd Gminy dokonuje uzgodnień z kuratorium oświaty, ekspertami z listy MEN i związkami zawodowymi, kto będzie reprezentował ich w komisji egzaminacyjnej. Wójt Gminy Grybów powołuje zarządzeniem komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin, po czym jej przewodniczący wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na podstawie w/w zaświadczenia organ prowadzący przygotowuje decyzję, w formie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem, podpisaną przez Wójta Gminy Grybów. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostaje przekazany zainteresowanemu nauczycielowi.

II. Kogo dotyczy
Nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Grybów.
Nauczycieli kontraktowych, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215 z późn.zm.) i ukończyli staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.
Nauczycieli kontraktowych posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora, po odbyciu stażu trwającego rok i 9  miesięcy.
III. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z póź.zm.) – art. 9g ust. 2
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
    (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
    (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 584).

IV. Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
2.    Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
3.    Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontaktowego,
4.    Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
5.    Kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
6.    Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
•  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia  oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
•    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
•    dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
•    uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmieni miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Wymienione w pkt 2-5 kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub z jego upoważnienia.

V. Formularze i wnioski:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

VI. Miejsce składania dokumentów:
Poczta: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
Osobiście: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
Dziennik Podawczy pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15- 15.15


VII. Czas realizacji:
1. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lud odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lud odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
VIII. Opłaty:
Czynność zwolniona z opłat skarbowych.
IX. Tryb odwoławczy:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do  Małopolskiego Kuratora Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
X. Informacje dodatkowe:
1. Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
•    przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
•    przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
•    dyrektor szkoły,
•    dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
3.Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ prowadzący szkołę wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
4.Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
5. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
•     dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
•     dokonuje prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
•     odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
6. Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzane jest protokół zawierający m.in. uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe, średnią arytmetyczną punktów, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji oraz pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu wraz z informacją o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach.
7.Nauczyciel w dniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub informację o niezdaniu egzaminu.
8. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi Gminy Grybów.
9. Wójt Gminy Grybów nadaje (odmawia nadania) stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.


XI. Braki w dokumentacji: 
Jeżeli wniosek o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego lub wymagana dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela od ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
      
XII.  Referat realizujący sprawę:
    Referat Oświaty
    Magdalena Mucha - inspektor
    tel. 0-18 448 4227,
    godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15- 15.15

Do pobrania:

OSW-3-1 Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów