Wydanie wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków

Grafika 2

KARTA USŁUGI IR-06

Wydanie wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków


Opis sprawy

  Wypis z ewidencji gruntów i budynków- czynność administracyjna

Kto może go pozyskać

Wpis z rejestru ewidencji gruntu wydaje się na wniosek.  Wniosek  może być złożony przez : właściciela nieruchomości lub przez jego pełnomocnika, osobę która ma prawo zarządzać nieruchomością (np. Dzierżawcę ), osobę fizyczną, osobę prawną   albo przedsiębiorstwo które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków ( wzór wniosku załącznik nr 1 ).

Wysokość Opłat  i sposób wnoszenia opłaty
50 zł z każdą pozycję z rejestru ewidencji gruntów i budynków  (niezależnie od ilości działek)
Można  zapłacić :
•    przelewem na konto  Nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001  tytułem „za wypis z rejestru ewidencji gruntów”
•    osobiście w kasie urzędu.

Miejsce i sposób składania wniosków :

  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową . Do wniosku składanych drogą pocztową   należy dołączyć  dowód wpłaty (ksero lub wydruk wygenerowany z systemu elektronicznego banku za dokonany przelew)  za  opłatę administracyjną za wypis.

Termin załatwienia sprawy:

 niezwłocznie. W terminie 7 dni.

Sposób odbioru :

 osobiście lub drogą pocztową.

osoba prowadząca sprawę
      Anna Matuła – geodeta gminny
       pokój  16  I piętro
       Tel. 18 44 84 -221
 
Podstawa prawna wykonania usługi
•    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 roku  poz.  2052 z póź. zm)
•    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 roku poz. 393),
•    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 roku  poz. 434 z późn zm.).
•    porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Nowosądeckim, a Gminą Grybów  z dnia 11 marca 1993 roku z póź. zm.

Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2021 rok 

Do pobrania:

IR-06-1 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu
 

 

Dofinansowanie UE