Informacje ogólne

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2019 R.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2019 wraz z uzasadnieniem - skan plik pdf

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Grybów zawiadamia, że w związku z podjęciem w dniu 14 grudnia 2019. Uchwały 

Nr II/11/2018 Rady Gminy Grybów w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, od dnia 01.01.2019r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 

  • 10,00 zł miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. firmy i instytucje), a powstają odpady, za pojemnik:

 

  •   o pojemności do 120 L wynosi 31,00 zł,
  •   o pojemności do 1.1 m3 wynosi  141,00 zł,
  •   o pojemności powyżej 5 m3 w wysokości 109,00 zł za każdy metr sześcienny.

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

 

  •    o pojemności do 120 L wynosi 47,00 zł
  •    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 212,00 zł
  •    o pojemności powyżej 5 m3 w wysokości 180,00 zł za każdy metr sześcienny.

 

W związku ze zmianą w/w stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

 

Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty tj. 15.03.2019r.

 

Ponadto przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane 

z ilością osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji (np. zmiana miejsca zamieszkania, urodzenia, zgony), zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w Urzędzie Gminy Grybów, pokój nr 14.


Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977)

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) informuje się, że od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grybów jest:

 Konsorcjum Firm:

1. Usługi Transportowe i Komunalne  Marek Szpila - Lider Konsorcjum

    Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

    NIP: 738-103-67-30, REGON: 492028655

2.”SZPILA” Wojciech Szpila

    Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

   NIP: 738-103-67-30, REGON: 492028655

 

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.06.2016 r.

  

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów:

– zmieszanych odpadów komunalnych:
1. NOVA sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Tarnowska 120 33-300 Nowy Sącz
2. P.U.K  „EMPOL”  sp. z o.o.   Oś. Rzeka 133   34-451 Tylmanowa  Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Przemysłowa 7 38-300 Gorlice

– odpadów zielonych:
1. KOMPOSTECH Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A 33-300 Nowy Sącz