Program RODZINA 500+

Program „Rodzina 500 +”
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195
z późn. zm.)

 Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, które jest nieopodatkowane. Celem programu jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy – Grybów pokój nr 1

Wnioski można również złożyć drogą elektroniczną. 
Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line? (kliknij link)

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (obywatelom polskim i cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w którym mają otrzymać świadczenie wychowawcze chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz.162).

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

UWAGA

Dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

UWAGA

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 •  drugie z rodziców nie żyje;
 •  ojciec dziecka jest nieznany;
 •  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na dziecko do momentu ukończenia 18-stego roku życia, rozumiane jako:

 •  dziecko własne;
 •  dziecko małżonka;
 •  dziecko przysposobione (adoptowane);
 •  dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko, które jest:

·         drugim i kolejnym dzieckiem bez względu na dochody rodziny;

·         pierwszym dzieckiem jeśli dochód rodziny nie przekracza 800,00 zł;

·         pierwszym dzieckiem jeśli dochód rodziny nie przekracza 1 200,00 zł a przynajmniej jedno z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-tego roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres, który rozpoczyna się od 1 października 2017 r. jest rok 2016.

 

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu);
 • dochody osiągane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały);
 •  zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp. zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych;
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym;
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie czy stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej).

UWAGA:

Dochód osiągnięty na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączonego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodzin:

 •  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 •  nakaz płatniczy za rok 2016 z gospodarstwa rolnego;
 •  odpis podlegające wykonaniu orzeczenie sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzającej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 •  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytuły wykonawczego za granią albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.), dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu np. rozliczenie podatkowe „Pit 11 za rok bazowy lub zaświadczenie pracodawcy.

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2016: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe „PIT”).

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym 2016: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.

Formularze-druki do pobrania