Oświadczenie o wysokości rocznej sprzedaży napojów alkoholowych


Opis sprawy                                   
Złożenie oświadczenia o wysokości rocznej sprzedaży napojów alkoholowych


Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grybów


Wymagane dokumenty
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Opłaty
 
1. Opłata podstawowa roczna za:
- zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
2. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:
- roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
- roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
- roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.
3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę podstawową.
4. W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Grybów lub na podane niżej konto bankowe: BS Grybów 
54 8797 0003 0000 0000 0101 0001

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna       
Ewidencja działalności gospodarczej
parter pok. 1
nr tel. 18 448-42-23, 18 448-42-24
18 445 02 04 wew. 142


Miejsce składania dokumentów
      

Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów 
pondz.-piatek 7:15 - 15:15

Termin załatwienia sprawy       
Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku nie złożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 cyt. pow. ustawy


Podstawa prawna
                      
Art. 111 oraz art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)


Uwagi i dodatkowe informacje              
• oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku nie złożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 cyt. pow. ustawy,
• w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
• jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
• wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 cyt. pow. ustawy


Formularze/ Wnioski do pobrania