Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

 Opis sprawy 
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Kogo dotyczy
 
Osób ubiegających się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny.

Wymagane dokumenty 
1.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4.Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu)

Opłaty 
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Ewidencja ludności 
  pokój nr 6 parter 
  tel. 18 445 01 11 
        18 445 02 04 wew. 114 

Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni

Podstawa prawna
 
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm. ).

4.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe informacje
1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL”


Formularze/ Wnioski do pobrania: