Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Opis sprawy 
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Kogo dotyczy 
Obywateli RP dokonujących wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”. 
2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty 
1.Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Ewidencja ludności 
  pokój nr 6 parter 
  tel. 18 445 01 11 
        18 445 02 04 wew. 114 

Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
 
Niezwłocznie. W chwili przyjęcia zgłoszenia osoba otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna
 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy 
brak

Uwagi i dodatkowe informacje
1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne.
4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

Formularze/ Wnioski do pobrania: