Zameldowanie na pobyt stały

Opis sprawy 
Zameldowanie na pobyt stały

Kogo dotyczy
 
Obywateli RP meldujących się na pobyt stały

Wymagane dokumenty 

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).
4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

Opłaty
 
1.Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Ewidencja ludności 
  pokój nr 6 parter 
  tel. 18 445 01 11 
        18 445 02 04 wew. 114 

Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
 
Niezwłocznie. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.

Podstawa prawna
 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy 
brak

Uwagi i dodatkowe informacje.
1.
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowani
5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej p
7. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.rzedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
8. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna „Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

Formularze/ Wnioski do pobrania: