Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na które środek transportowy jest zarejestrowany  oraz  posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 
Termin składania deklaracji:
Podmioty wymienione powyżej zobowiązane są:
1. Składać w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2.Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu. 
3.Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 
Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy 
Podatki pok 14 I piętro 
Tel. 18 448-42-37
        18 445-02-04 w.145   
 
Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy w Grybowie 
ul. Jakubowskiego 33 
33-330 Grybów
poniedziałek-piątek 7:15-15:15
 
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skąplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) 
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie  powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).
 
Uwagi i dodatkowe informacje
Do korekty deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
 
Wpłata podatku
Naliczony podatek należy wpłacać w następujących terminach:
do I rata 15 lutego, II rata 15 września
    - w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy kasy Urzędu,
    - na indywidualny numer rachunku bankowego /numer nadawany podczas złożenia pierwszej deklaracji podatkowej/