Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego od osób prawnych

 Opis sprawy 
Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych

Kogo dotyczy 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów oraz  posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać, w terminie do 31 stycznia deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, natomiast deklaracje w sprawie podatku rolnego oraz leśnego w terminie do dnia 15 stycznia  na formularzu według ustalonego wzoru/druki do pobrania poniżej/, a jeżeli obowiązek ten powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Opłaty
 
brak opłaty

Jednostka/osoba odpowiedzialna
 
Referat Finansowo-Budżetowy 
Podatki pok 14 I piętro 
Tel. 18 448-42-37
8 445-02-04 w.145    

Miejsce składania dokumentów
 
Urząd Gminy w Grybowie 
ul. Jakubowskiego 33 
33-330 GRYBÓW 
poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy 
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
Podstawa prawna
 
1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
3.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 783 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa) 

Uwagi i dodatkowe informacje

Do korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty 

Wpłata podatku
Naliczony podatek należy wpłacać w następujących terminach:
za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca
    - w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy kasy Urzędu,
    - na indywidualny numer rachunku bankowego /numer nadawany podczas złożenia pierwszej deklaracji podatkowej/

Formularze/ Wnioski do pobrania: