Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego od osób fizycznych

 Opis sprawy 
Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych

Kogo dotyczy 
Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów. 

Wymagane dokumenty 
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informacje w sprawie podatku od  nieruchomości, leśnego i rolnego sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru /do pobrania poniżej/, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.  

Opłaty
 
brak opłaty

Jednostka/osoba odpowiedzialna
 
Referat Finansowo-Budżetowy 
Podatki pok 14 I piętro 
Tel. 18 448-42-37
18 445-02-04 w.145    

Miejsce składania dokumentów
 
Urząd Gminy w Grybowie 
ul. Jakubowskiego 33 
33-330 GRYBÓW 
poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy 
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji podatkowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skąp likowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna
 
1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
3.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 1381 z późn. zm.)
4.Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.) 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa) 

Uwagi i dodatkowe informacje

Do korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 

Wpłata podatku
Naliczony podatek należy wpłacać w następujących terminach:
I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada,
    - w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy kasy Urzędu, 
    - u inkasenta ( sołtysa wsi) na  terenie której położona jest gospodarstwo/nieruchomość.
    - na indywidualny numer rachunku bankowego /jest on podane w nakazie/decyzji/

Formularze/ Wnioski do pobrania: