Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Opis sprawy
Zaświadczenia w sprawach podatkowych
Kogo dotyczy
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Opłaty
Wysokość opłaty skarbowej określona została w ustawie o opłacie skarbowej i uzależniona jest od celu, któremu zaświadczenie ma służyć.
17 zł - zaświadczenie o stanie majątkowym 
21 zł - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Jednostka/osoba odpowiedzialna
  Referat Finansowo-Budżetowy
  Podatki pok 14 I piętro
  Tel. 18 448-42-37
18 445-02-04 w.145    
Miejsce składania dokumentów
  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15
Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Podstawa prawna

1. art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1726, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie
Uwagi i dodatkowe informacje
Zaświadczenia wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy

 

Formularze/ Wnioski do pobrania: