Inwestycje w Gminie Grybów

 Głównym  naszym  celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy.

 W ocenie wielu mieszkańców  oraz turystów odwiedzających gminę ostatnie lata to jej dynamiczny rozwój, okres obfitujący w inwestycje, budowy, remonty, obfity w inwestycje  społeczne, które najbardziej uwidaczniają się głównie w przedszkolach i szkołach. Gmina Grybów pod względem wysokości budżetu jest  samorządem o średnich możliwościach inwestycyjnych. Mimo to, każdy rok przynosi wzrost nakładów na realizację kolejnych zadań a wydatki inwestycyjne co roku stanowią większy procent  budżetu gminy. Pomimo widocznej aktywności inwestycyjnej, nie dopuszczono do  zadłużenia gminy a w budżecie gminy oprócz wydatków na podstawowe zadania jak pomoc społeczna, edukacja, zadania z zakresu polityki społecznej czy gospodarowanie mieniem co roku  zagwarantowane były środki na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, turystykę, kulturę fizyczną, także wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

Ostatnie lata wykorzystywaliśmy maksymalnie pozyskując środki unijne głównie na rozbudowę infrastruktury wodno kanalizacyjnej. Dzięki pozyskanym środkom wybudowano oczyszczalnie ścieków oraz skanalizowano miejscowości Stróże oraz Biała Niżna. Łączna wartość inwestycji to kwota 28 mln  w tym  15  mln zł to dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko. W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe sieci w Gródku, Wyskitnej, Polnej, Starej Wsi, Krużlowej Wyżnej i Niżnej oraz przygotowania do wykonania projektu technicznego oczyszczalni ścieków w Kąclowej.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  „Odnowa i rozwój wsi” korzystając ze środków unijnych zrealizowano kilkanaście projektów o łącznej wartości ponad 25 mln zł w tym między innymi: 

-Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieniawa oraz Ptaszkowa  i sieci wodociagowej dla miejscowości Ptaszkowa 
9 194
 788 zł dofinansowanie 4 000 000 zł
-Rewitalizacja rekreacyjnego centrum wsi poprzez remont ścieżek spacerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu w Białej Niżnej   wartość 398 619 zł dofinansowanie 75%
 -Remont Domu Wiejskiego wraz z urządzeniem terenu wokół budynku poprzez budowę boiska sportowego, przebudowę parkingu, odnowienie ciągu pieszego oraz remont oświetlenia w Ptaszkowej wartość 696 964 zł dofinansowanie 75%
-Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa
wartość 795 368 zł dofinansowanie 80%

-Budowa Sali widowiskowo-sportowej  w miejscowości Ptaszkowa
wartość 1 628 702 zł dofinansowanie 500 000 zł
-Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach asfaltowych celem poprawienia infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stróże 
wartość 122 950 zł dofinansowanie 80%
-Położenie nawierzchni syntetycznej na placach zabaw w miejscowościach: Gródek, Stara Wieś, Ptaszkowa, Biała Niżna, Kąclowa
wartość 66 143 zł dofinansowanie 80%

-Utworzenie gminnego Portalu Mapowego na terenie gminy Grybów
wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów
  wartość 39 114 zł dofinansowanie 80%

-Utworzenie punktu internetowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej w Krużlowej Wyżnej   wartość 38 842 zł dofinansowanie 80%

"Moje okno na świat" - utworzenie i udostępnienie kawiarenki internetowej w Domu Kultury w Siołkowej wartość 23 152 zł dofinansowanie 70%
-Remont ciągu pieszego wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi Polna wartość 456 491 zł dofinansowanie 75%
-Remont Domu Wiejskiego wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku w miejscowości Florynka   wartość 231 421 zł dofinansowanie 75%

   Na budowę kolejnych ujęć wody oraz  30  km wodociągów w miejscowościach Krużlowa Wyżna i Niżna, Siołkowa, StaraWieś, Ptaszkowa, Biała Niżna w ciągu ostatnich lat wydano  6mln zł.

Infrastruktura drogowa

Gmina posiada w swoim zarządzie ponad 500km dróg. Dlatego też znaczącą pozycją w budżecie gminy są wydatki na infrastrukturę drogową.
Co roku remontowane i utwardzane jest około 25 km dróg gminnych. Wydatki na ten cel wynoszą ponad 5 mln zł. 
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach niebędących własnością gminy udzielana była także w drodze porozumienia pomoc finansowa innym zarządcom  innych dróg.

Zadania realizowane przy udziale Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w zakresie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych to między innymi inwestycje w Gródku, Binczarowej, Wawrzce, Starej Wsi, Cieniawej oraz Polnej.
Łączne nakłady ze strony Gminy Grybów to 1.5 mln zł.

Gmina Grybów realizuje również zadania przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ciągu drogi wojewódzkiej w Stróżach, Białej Niżnej, Kąclowej i Florynce. Dotyczy to głównie budowy chodników dla pieszych, kanalizacji deszczowej czy przebudowy zatok autobusowych. Łączne nakłady gminy w ostatnich czterech latach na te zadania to 2  mln zł.

W porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad gmina prowadzi także prace projektowe umożliwiające dalszą budowę chodników w ciągu drogi krajowej nr.28. 

W celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej gminy opracowano koncepcję Budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z odkrytym kąpieliskiem w Białej Niżnej, rozpoczęto budowa  budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowo-rekreacyjnego  wraz z trasami biegowymi   w ramach budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę gminnego placu targowego wraz z infrastruktura techniczną, wyznaczono również w MPZP Strefę Aktywności Gospodarczej w Gminie Grybów.