Realizowane projekty

 

Gminny  Program  Rewitalizacji

dla  Gminy  Grybów


                                                             na lata 2016-2023

 

DIAGNOZA

Wójt Gminy Grybów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grybów.
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Grybów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grybów.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno- gospodarczo- przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
• mieszkańcy Gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 listopada 2016 do 23 grudnia 2016 roku w formie:
• spotkanie rewitalizacyjne, które odbędzie się 30 listopada 2016r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Grybowie; podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy;
• debata publiczna, która odbędzie się 7 grudnia 2016r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Grybowie; podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy;
• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: ug.grybow@pro.onet.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Grybów
33-330 Grybów
ul. Jakubowskiego 33
z dopiskiem „Rewitalizacja gminy”


• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Piotr Piechnik, Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pokój 12, adres poczty elektronicznej: ug.grybow@pro.onet.pl, w godzinach pracy urzędu.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grybów, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 22 listopada 2016 roku:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Wójt- Obwieszczenia i zawiadomienia 2016
• na stronie internetowej Gminy w zakładce Realizowane projekty
• w Urzędzie Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.

 Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno- gospodarczo- przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.pdf

Uchwała Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewilitalizacji Gminy Grybów.pdf