„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” - rozpoczęcie prac

ROZPOCZĘCIE PRAC: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”

 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5 „Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

 

Koszt całej inwestycji: 9.800.000,00 zł 

GALERIA