Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa.

W dniu 21.02.2018 r. Wójt Gminy Grybów Piotr Krok oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jan Gruca podpisali umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa”.

W dniu 21.02.2018 r. Wójt Gminy Grybów Piotr Krok oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jan Gruca podpisali umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa”.

Wykonawcą realizującym powyższe zadanie jest Z.U.P.H HAŻBUD wybrane w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 8.473.396,20 zł brutto.

Niniejsze zadanie stanowi część projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 „Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąclowa o łącznej długości około 20 km.

Na realizację całości projektu gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.000.000,00 zł. Termin zakończenia wynikający z umowy to maj 2019 r.

Pozostała część aglomeracji, czyli Kąclowa część druga, Florynka i Binczarowa są zaprojektowane. Aktualnie jest to etap uzyskania pozwolenia na budowę. Szacuje się, że to długość ok. 100km sieci. Realizacja w drugim terminie.

 

GALERIA