Usługa-OŚ-05

 KARTA USŁUGI - OŚ-05

 
Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie.
 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Postanowienie
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
- Wniosek o zatwierdzenie ugody
-  Ugoda w oryginale
- Tytuł prawny do nieruchomości objętych ugodą (odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące)
 
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
1. Opłata skarbowa:
Nie wymagana
2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie 
nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
 
Nie wymagane
 
V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-23
- osobiście w siedzibie Urzędu,pok.1 .
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.10.
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
 
Zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów.
 
X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:
 
mgr inż. Marian Rolka – inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
  
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zmianami)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami).
 
XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
04.06.2013 r.