Usługa-OŚ-01

KARTA USŁUGI - OŚ-01

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

1. Wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz.).

3.W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapa sytuacyjno-wysokościowa, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz.).

4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

5. Karta informacyjna przedsięwzięcia (trzy egzemplarze wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu – w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

6. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, dla terenu przewidzianego pod przedsięwzięcie albo informacja o jego braku. Nie dotyczy wniosku dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć EURO 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

7. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

8. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

1. Opłata skarbowa:

- od wydania decyzji - 205,00 zł

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie 
nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 Przedłożenie dowodu wpłaty przy składanym wniosku.

V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 Stan sprawy można sprawdzić:

- pod nr telefonu 18 448-42-23

- osobiście w siedzibie Urzędu,pok.1 .

 VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.10.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 Odbiór osobisty lub drogą pocztową.

 VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów.

 X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:

 mgr inż. Marian Rolka – inspektor ds. Ochrony Środowiska.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.

 XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397, z późniejszymi zmianami).

 XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:

04.06.2013 r.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.