Patronat honorowy Wójta Gminy Grybów

1. Patronat honorowy Wójta  stanowi wyróżnienie dla wydarzenia bezpośrednio związanego z promocją Gminy Grybów
2. Prawo do przyznawania patronatu Wójta przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Grybów .

3. Patronat honorowy Wójta może być przyznany wydarzeniu, które:
    a. ma zasięg, rangę lub znaczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub   międzynarodowe,
    b. ze względu na poruszaną tematykę jest istotne dla strategii Gminy Grybów,
    c. jest przedsięwzięciem non profit.
4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
5. Przyznanie patronatu Wójta nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Gminę Grybów dla organizatora.
6. Przyznanie patronatu Wójta oznacza:
   a. uzyskanie przez wnioskującego o patronat herbu/logotypu Gminy Grybów,
   b. umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej  Gminy Grybów www.gminagrybow.pl
   c. umieszczenie informacji o wydarzeniu na fanpage Gminy Grybów @gminagrybow.jst  na Facebooku.
7. Informacja o przyznaniu patronatu Wójta Gminy Grybów w formie „Patronat Honorowy: Wójt Gminy Grybów” wraz z herbem/logotypem Gminy musi zostać zamieszczona na stronach internetowych organizatora wydarzenia oraz na plakatach i zaproszeniach związanych z wydarzeniem.
8. Herb/logotyp Gminy Grybów organizator wydarzenia może pobrać (link).
9. Wniosek o przyznanie patronatu Wójta organizator składa w formie pisemnej zgodnie z obowiązującym formularzem (link)
10. Wniosek, o którym mowa w pkt. 9 powinien być wypełniony nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia.
11. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w pkt.3  lub złożony został po terminie, nie będzie rozpatrywany.
12. O przyznaniu patronatu Wójta Gminy Grybów albo o odmowie organizator zostanie powiadomiony przez realizujący sprawę zgodnie z kompetencjami Referat  Urzędu Gminy Grybów – drogą pisemną lub elektroniczną, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
13. Organizator wydarzenia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie honorowym Wójta Gminy.
14. W przypadku objęcia patronatem Wójta Gminy całości wydarzenia organizator zobowiązany jest umieścić informację o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją wydarzenia oraz na stronie internetowej, na której znajdują się informacje o danym wydarzeniu.
15. W przypadku kiedy, objecie patronatem Wójta wiąże się ze wsparciem finansowym przedsięwzięcia, fakturę należy wystawić wg. wzoru:
                 Nabywca: Gmina Grybów
                        Adres: 33-330 Grybów, Ul. Jakubowskiego 33
                            NIP: 7343515546
                  Odbiorca: Urząd Gminy Grybów
                        Adres: 33-330 Grybów, Ul. Jakubowskiego 33
16. Po zakończeniu wydarzenia organizator jest zobowiązany przesłać na adres mailowy     do referatu realizującego sprawę w Urzędzie Gminy Grybów dokumentację fotograficzną oraz notatkę na temat przebiegu wydarzenia – w terminie do 7 dni od zakończenia wydarzenia.
17. Urząd Gminy Grybów zastrzega sobie możliwość wizytacji wydarzenia objętego patronatem honorowym Wójta.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może odebrać przyznany wcześniej patronat.
19. O odebraniu patronatu organizator jest informowany telefonicznie oraz pisemnie przez  referat merytoryczny realizujący sprawę w Urzędzie Gminy Grybów
20. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, na których widnieje herb/logotyp Gminy Grybów

                                 Złóż wniosek o patronat honorowy Wójta Gminy Grybów