Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów

Informuję, że  wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów   można składać  w Kancelarii Urzędu Gminy Grybów do 31.07.2019 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. W dokumencie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu” ogólnie określony jest planowany sposób zagospodarowania całego obszaru gminy, na jego podstawie powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Znaczenie studium jest ogromne, ponieważ zapisy planu miejscowego dla danego terenu nie mogą naruszać ustaleń studium, Zatem już w studium znajdą się informacje o terenach, których przeznaczenie zmieni się w przyszłości np. z rolnych, leśnych lub innych na budowlane.

Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów dostępne są na stronie internetowej  Gminy Grybów w zakładce formularze druki do pobrania