INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 7 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zmian.)

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Rada Gminy Grybów wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach.

 

I.   ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczył 70 lat,

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

II.  ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

III. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/sprawiedliwosc  (w zakładce „załatw sprawę” – „pobierz formularz lub informację”) lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Grybów.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zmian.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa powyżej.

 

IV.  INFORMACJE DODATKOWE

 

1.     Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

2.     Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3.     Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu (tj. 30 czerwca 2019 r.) - pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów na ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy Grybów pod numerem telefonu  18/448-42-15.

 

 

Załączniki:

1.     Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

2.     Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.     Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 

                                                                              

                                                                                           Wójt Gminy Grybów

                                                                                              /-/ Jacek Migacz