Dzierżawa nieruchomości gruntowych

Opis sprawy 
sprawy związane z dzierżawą,  wynajmem składników  stanowiących zasób komunalny Gminy Grybów:

Kogo dotyczy 

składający wniosek - zainteresowany 

Wymagane dokumentyawienie

Podanie o wydzierżawienie/wynajem.

Opłaty:  

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Mienie komunalne
   pok 16 I piętro 
  Tel. 18 448-42-20 (21)
  18 445-02-04 w.125   `

Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Okres załatwienia sprawy
 
do 3 miesięcy

Podstawa prawna 

Ustawa o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2013 roku  poz. 594 z późniejszymi zmianami )

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 roku poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ustawa o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

(tekst jednolity Dz.U z 2014 roku poz. 150)

Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Grybów Nr 173/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem  lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Grybów

Zarządzenie Wójta Gminy Grybów Nr 186/2010  z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę minie komunalnego na terenie Gminy Grybów

Zarządzenia Wójta Gminy Grybów Nr 177/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny Gminy Grybów


Tryb odwoławczy
 
do Wójta Gminy Grybów w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia przetargu.


Uwagi i dodatkowe informacje

opis załatwienia sprawy

·         złożenie wniosku o najem lub dzierżawę   nieruchomości  wchodzącej w skład zasobu komunalnego Gminy

·         po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wójta Gminy o wyrażeniu zgody na dzierżawę, wynajem składników mienia komunalnego spisanie umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzonej sporządzenie i wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy. 

W przypadku złożenia wniosku o wynajem lub dzierżawę składników mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata – wymaga jest zgoda Rady Gminy w formie stosownej uchwały.

Formularze/ Wnioski do pobrania: