Sprzedaż nieruchomości

Opis sprawy 
sprawy związane z sprzedażą  nieruchomości stanowiące zasób komunalny Gminy Grybów  

Kogo dotyczy 

składający wniosek - zainteresowany zakupem

Wymagane dokumenty

Wniosek  o sprzedaż  nieruchomości

Opłaty 
nabywca działki ponosi koszty związane z wyceną nieruchomości, ponosi koszty związane z ogłoszeniem przetargu i ponosi koszty notarialne i sądowe związane sporządzeniem umowy notarialnej przenoszącej własność na nabywcę nieruchomości  (umowa sprzedaży)

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Mienie komunalne
   pok 16 I piętro 
  Tel. 18 448-42-20 (21)
  18 445-02-04 w.125   `

Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Okres załatwienia sprawy
 
do 6 miesięcy

Podstawa prawna 

Ustawa o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2013 roku  poz. 594 z późniejszymi zmianami )

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 roku poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


Tryb odwoławczy
 
do Wójta Gminy Grybów w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia przetargu.


Uwagi i dodatkowe informacje

opis sprawy:

·         Złożenie wniosku o zakup nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów.

·     Po uzyskaniu pozytywnej decyzji  Wójta Gminy o sprzedaży wnioskowanej nieruchomości i podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy wyrażającej zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości poprzedzonej jej wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego rozpoczęcie procedury przetargowej związanej ze zbyciem nieruchomości

·     Po zakończeniu procedury przetargowej lub spisaniu protokołu z rokowań zbycia nieruchomość w drodze bezprzetargowej  wydanie nieruchomości i przeniesienie prawa własności poprzez sporządzenie notarialnej umowy sprzedaży

Formularze/ Wnioski do pobrania: