Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napijów alkoholowych

Opis sprawy
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
 

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać napoje alkoholowe na terenie Gminy Grybów


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Załączniki:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia; w przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Grybów wystarczy podać tylko ich numery,
• zgoda organizatora imprezy i właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy

 Opłaty
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Opłata za korzystanie z zezwolenia  jednorazowego wynosi:

• do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkohol – 43,75 zł
• powyżej 18 % zawartości alkoholu – 175,00 zł

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:
BS Grybów  54 8797 0003 0000 0000 0101 0001

Jednostka/ osoba odpowiedzialna       

Ewidencja działalności gospodarczej
parter pok. 1
nr tel. 18 448-42-23, 18 448-42-24
18 445 02 04 wew. 142

Miejsce składania dokumentów      
Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów 
pondz.-piatek 7:15 - 15:15

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

Podstawa prawna
1. Art. 181 ust. 1, 2, 3 i art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz. 1635, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania stronie zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
Zezwolenie wydaje się na okres do dwóch dni

 Formularze i wnioski do pobrania: