Podział nieruchomości

Opis sprawy
  Postepowanie administracyjne dotyczące podziału nieruchomości 

Kogo dotyczy

   składający wniosek - właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie podziału
2.Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości
4. 3 egz. wstępnego projektu podziału
5. Uzgodnienie zjazdu z zarządcą drogi
II etap postępowania po przyjęciu map do zasobów Starostwa Powiatowego
1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej
2. 2 egz. mapy z projektem podziału
3. Protokół przejęcia granic.

Opłaty
nie pobiera się

Jednostka/osoba odpowiedzialna

  Geodezja i gospodarka gruntami 
   pok 16 I piętro
  Tel. 18 448-42-20 (21)
  18 445-02-04 w.125   `

Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Grybowie
  ul. Jakubowskiego 33
  33-330 GRYBÓW
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy

 wszczęcie postępowania do 30 dni .

Podstawa prawna
ustawa z dnia 27 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.782) i Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (dz.U Nr 268, poz.2663)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Formularze/ Wnioski do pobrania: