Udostepnianie danych ze zbioru danych osobowych

Opis sprawy 
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

Kogo dotyczy
 
Osób fizycznych i prawnych żądających udostępnienia danych osobowych lub informacji adresowych

Wymagane dokumenty 

1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.
2.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.
2.Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
4.Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).


Opłaty
 
31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Jednostka/osoba odpowiedzialna 
  Ewidencja ludności 
  pokój nr 6 parter 
  tel. 18 445 01 11 
        18 445 02 04 wew. 114 

Miejsce składania dokumentów
 
  Urząd Gminy w Grybowie 
  ul. Jakubowskiego 33 
  33-330 GRYBÓW 
  poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni

Podstawa prawna
 
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427  z późn. zm.).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm. ).

4.Ustawa z dnia  6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U )

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Formularze/ Wnioski do pobrania: