Świadczenia rodzinne


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pok. nr 4 parter
tel: 18 448-42-34

ZMIANY
w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
od stycznia 2016 r.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  8 grudnia 2015 roku w sprawie  postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  (Dz.U.  z 2015, poz. 2284),  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)


Świadczeniami rodzinnymi są:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

II. Świadczenia opiekuńcze

  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne.

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

IV. Świadczenie rodzicielskie

 

Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych
od 01 stycznia 2018r.