Ochrona środowiska


Urząd Gminy w Grybowie
ul. Jakubowskiego 33
pokój nr 1 parter
tel: 18 448 42 23

Kompetencje i zadania:

·  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną wody, powierzchni ziemi i powietrza na terenie gminy.

·  Prowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. (USŁUGA - OŚ-01)

· Rozstrzyganie sporów i zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruncie.
  (USŁUGA - OŚ-04, USŁUGA - OŚ-05)

· Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, w tym wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (USŁUGA - OŚ-03) oraz dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (USŁUGA - OŚ-02)

· Pozyskiwanie i gromadzeniem danych o stanie ochrony środowiska naturalnego, współpraca ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna.

· Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
stan na październik 2016

 WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
stan na październik 2016

Przewodnik Przedsaiębiorców korzystających ze środowiska