Referat Finansowo-Budżetowy

Kompetencje i zadania:

 • Opracowywanie programów gospodarczych prognoz finansowych dla gminy.
 • Opracowywanie projektu budżetu i nadzór nad jego wykonaniem.
 • Rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych.
 • Bieżąca realizacja budżetu, oraz okresowe informacje dla organów Gminy o jego wykonaniu.
 • Naliczanie i pobór podatków, oraz opłat określonych w odrębnych przepisach.
 • Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych, gospodarki pozabudżetowej zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych.
 • Sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 • Prowadzenie ewidencji majątku Gminy, oraz gospodarki środkami rzeczowymi, sporządzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie Sołtysów.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 • Negocjowania wysokości środków na prowadzenie zadań zleconych i powierzonych na mocy porozumień.
 • Prowadzenie gospodarki kasowej Gminy.
 • Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową.
 • Przygotowanie i edycja materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.

1.Zaświadczenia w sprawach podatkowych

2. Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego od osób fizycznych

3. Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego od osób prawnych

4.Ustalenie/korekta zobowiąznia podatkowego od środków transportu

5.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej